Adres

Mustafa Kemal Mah. ODTÜ TEKNOKENT No:280 G/1260 Çankaya/Ankara

KOSGEB destekleri hakkında sıkça sorulan sorulara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Diğer sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 


1) Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı nedir?
İşletmelerin/girişimcilerin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek verilen programdır.

2) Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı’na kimler başvurabilir?
Yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon fikri olan işletmelerin/girişimciler başvurabilir.

 

3) Ar-Ge, İnovasyon Destek Programına nasıl başvurabilirim?
Başvuru sahibi girişimci ise: KOSGEB Müdürlüğü’ne müracaat ederek kullanıcı adı ve şifre alır, proje başvurusunu yapar. Projenin desteklenme kararı alındıktan sonra işletmesini kurar ve işletme olarak destek adımlarını takip eder. Başvuru sahibi işletme ise: KOSGEB’e kayıt olan işletme KOBİ Beyannamesini doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne teslim eder. Bu aşamada işletmenin işlemlerini yürütmek üzere 1 KOBİ uzmanı atanır. İşletmenin beyannamesi onaylandıktan sonra işletme e-devlet şifresi ile girdiği KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Ar-Ge İnovasyon Destek Programı başvurusu yapmak için projesini hazırlar. Proje hazırlanırken, işletme projede yapılacak harcamalara ilişkin detayları gösteren fiyat tekliflerini ve projede çalışması muhtemel kişilerin özgeçmişlerini de başvuruya ekler. İşletmenin işlemlerini yürütmek üzere atanan KOBİ Uzmanı tarafından proje incelenir ve uygun bulunması durumunda Değerlendirme Kurulu’na sevk edilir. Değerlendirme Kurulu toplantı tarihleri KOSGEB Müdürlüğü tarafından belirlenir. İşletme toplantıya davet edilerek projesini anlatır ve destek başvurusu kabul veya red edilebilir veya düzeltme istenebilir. Kurul tarafından desteklenmesi uygun bulunan gider kalemleri ve KDV hariç tutarlar Kurul Kararı ile işletmeye bildirilir. Kurul Kararının bildirilmesinin ardından işletme işletme Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Taahhütnamesini e-devlet şifresi ile girdiği KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylar.

4) Ne zaman ödeme talep edilir?
İşletme Taahhütname onayından itibaren projeye ilişkin iş-zaman planında belirtilen faaliyetleri gerçekleştirir. İşletmenin faaliyetlerini değerlendirmek üzere Kurul tarafından 1 öğretim görevlisi belirlenir. Öğretim görevlisi tarafından işletme proje dönemlerinde ziyaret edilerek işletmenin proje faaliyetleri KOSGEB Müdürlüğüne raporlanır. İşletme yaptığı harcamalara ilişkin faturaları ve dekontları ödeme talep formu ile birlikte KOSGEB Müdürlüğü’ne e-devlet şifresi ile girdiği KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden göndermelidir. KOBİ Uzmanı tarafından ödeme evrakları incelenir ve işletme ziyaret edilerek alınan makine, teçhizat ve yazılıma ilişkin gerekli tespitleri yapar. Uygun bulunan harcamalar için işletmenin bildirdiği banka hesabına destek ödemesi yapılır, ancak işletmenin vergi/SGK borcu olması durumunda borç tutarı ilgili kuruma mahsup edilerek kalan tutar işletmeye ödenebilir.
 1) Endüstriyel Uygulama Destek Programı’ndan kimler yararlanabilir?
• Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin, • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin • Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış İşletmeler veya Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.

2) Endüstriyel Uygulama Destek Programına nasıl başvurabilirim?
Başvuru sahibi girişimci ise: KOSGEB Müdürlüğü’ne müracaat ederek kullanıcı adı ve şifre alır, proje başvurusunu yapar. Projenin desteklenme kararı alındıktan sonra işletmesini kurar ve işletme olarak destek adımlarını takip eder. Başvuru sahibi işletme ise: KOSGEB’e kayıt olan işletme KOBİ Beyannamesini doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne teslim eder. Bu aşamada işletmenin işlemlerini yürütmek üzere 1 KOBİ uzmanı atanır. İşletmenin beyannamesi onaylandıktan sonra işletme e-devlet şifresi ile girdiği KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Endüstriyel Uygulama Destek Programı başvurusu yapmak için projesini hazırlar. Proje hazırlanırken, işletme projede yapılacak harcamalara ilişkin detayları gösteren fiyat tekliflerini ve projede çalışması muhtemel kişilerin özgeçmişlerini de başvuruya ekler. İşletmenin işlemlerini yürütmek üzere atanan KOBİ Uzmanı tarafından proje incelenir ve uygun bulunması durumunda Değerlendirme Kurulu’na sevk edilir. Değerlendirme Kurulu toplantı tarihleri KOSGEB Müdürlüğü tarafından belirlenir. İşletme toplantıya davet edilerek projesini anlatır ve destek başvurusu kabul veya red edilebilir veya düzeltme istenebilir. Kurul tarafından desteklenmesi uygun bulunan gider kalemleri ve KDV hariç tutarlar Kurul Kararı ile işletmeye bildirilir. Kurul Kararının bildirilmesinin ardından işletme Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Taahhütnamesini e-devlet şifresi ile girdiği KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylar.

3) Ne zaman ödeme talep edilir?
İşletme Taahhütname onayından itibaren projeye ilişkin iş-zaman planında belirtilen faaliyetleri gerçekleştirir. Proje, İşletmeden sorumlu personel tarafından Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu düzenlenerek 6 (altı) aylık dönemlerde izlenir. İşletme yaptığı harcamalara ilişkin faturaları ve dekontları ödeme talep formu ile birlikte KOSGEB Müdürlüğü’ne e-devlet şifresi ile girdiği KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden göndermelidir. KOBİ Uzmanı tarafından ödeme evrakları incelenir ve işletme ziyaret edilerek alınan makine, teçhizat ve yazılıma ilişkin gerekli tespitleri yapar. Uygun bulunan harcamalar için işletmenin bildirdiği banka hesabına destek ödemesi yapılır, ancak işletmenin vergi/SGK borcu olması durumunda borç tutarı ilgili kuruma mahsup edilerek kalan tutar işletmeye ödenebilir.
 1) KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programına her zaman başvurabilir miyim?
Hayır, sadece Proje Teklif Çağrılarında belirtilen tarihlerde başvuru yapılabilir.

2) KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programına kimler başvurabilir?
Proje Teklif Çağrılarında ilan edilen başvuru şartlarını taşıyan işletmeler başvurabilir. Programa başvuru şartları Proje Teklif Çağrısında ilan edilir. 

3) Program kapsamında istediğim konuda proje doldurabilir miyim?
Hayır, sadece Proje Teklif Çağrılarında belirtilen konularda proje başvurusu yapılabilir.

4)Program kapsamında dolduracağım projenin süresi ne olmalıdır?
Hazırlanacak projelerde asgari ve azami proje süreleri Proje Teklif Çağrısında belirtilir.

5) En fazla kaç proje başvurusu yapılabilir?
Program kapsamında, bir işletmenin aynı anda birden fazla projesi desteklenmez. Projenin tamamlanması halinde yeni bir proje sunulabilir. Başkanlık tarafından aynı dönemde birden fazla teklif çağrısına çıkılması durumunda işletmeler proje teklif çağrılarından sadece biri için başvuruda bulunabilir.

6) Program kapsamında desteklenecek proje giderleri nelerdir?
Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

7) Program kapsamında desteklenmeyen giderler nelerdir?
Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez. Ayrıca Proje hazırlama danışmanlığı hariç proje başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmez.

8) KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında destek üst limitleri nedir?
Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL ve geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL olmak üzere azami 1.000.000 (birmilyon) TL’dir. Bununla birlikte Programda belirlenen limitleri geçmemek üzere Proje Teklif Çağrısı özelinde yeni limitler belirlenebilir.

9) Program kapsamında destek oranı bölgesel olarak değişmekte midir?
Hayır. Destek oranı tüm bölgeler için %60'tır.

10) Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizat yerli malı olması durumunda destek oranında bir değişiklik olmakta mıdır?
Evet, Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

11) KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında Proje Teklif Çağrıları nasıl hazırlanmaktadır?
Proje Teklif Çağrısı; Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler dikkate alınarak ilgili KOSGEB Başkanlık Birimi koordinasyonunda hazırlanır.

12) Projenin başlangıç tarihi ne zamandır?
Taahhütnamenin işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylandığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

13) Proje başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenir mi?
Hayır, Proje başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmez. Proje hazırlama danışmanlığı gideri ve proje süresi içinde düzenlenen fuarlara ilişkin giderler bu kapsamda değerlendirilmez.

14) KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında bir projem başarısız tamamlandı. Başka bir çağrıya başvuru yapabilir miyim?
Projesi başarısız tamamlanan veya sonlandırılan İşletme, başarısız tamamlanma veya sonlandırmaya ilişkin Kurul karar tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle, Program kapsamında KOSGEB tarafından çıkılacak Proje Teklif Çağrılarına proje başvurusunda bulunamaz.

15) Desteklenmesi uygun bulunan proje için revizyon yapılabilir mi?
Evet, İşletme talebi üzerine proje uygulama sürecinde; proje faaliyetleri, iş zaman planı, proje süresi ve giderleri için Proje Teklif Çağrısında belirlenen esaslar dahilinde Kurul Kararı ile 1 (bir) kez revizyon yapılabilir.

16) Desteklenmesi uygun bulunan proje için revizyon ne zaman talep edilir?
Proje revizyon talebi en erken ilk ara faaliyet döneminden sonra, en geç ise proje süresi tamamlanmadan 60 (altmış) gün öncesine kadar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

17) Projemi onaylamak için son başvuru tarihinden sonra işletmem için ek süre talebinde bulunabilir miyim?
Hayır. Proje başvuru süreçleri Proje Teklif Çağrısı kapsamında belirlenip ilan edilmiş olduğundan işletme özelinde başvuru ve değerlendirme takviminde herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir.

18) Proje değerlendirmeleri nasıl yapılmaktadır?
Kontrol sonucu uygun bulunan projelerin değerlendirilmesi ve karar alınması için Kurul oluşturulur. Kurul tarafından, projelerin değerlendirilmesi iki aşamalı olarak yapılır. İlk aşama KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda, ikinci aşama ise toplantı usulü ile gerçekleştirilir. Değerlendirme süreci sonunda olumlu olarak değerlendirilen ve desteklemeye esas tutarları belirlenen projeler, KOBİ Bilgi Sistemi tarafından en yüksek puan alandan başlamak üzere düşüğe doğru sıralanır. Başkanlık tarafından bütçe imkanları dikkate alınarak desteklenecek projeler belirlenir. Bütçe imkanları nedeniyle desteklenemeyen projeler ise reddedilir.

19) Projem kabul edildiği zaman destek ödemeleri nasıl yapılmaktadır?
Taahhütnamesini KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylayarak projesini başlatan işletme için, Proje Teklif Çağrısında belirlenen izleme takvimine göre proje iş zaman planı ve Kurul tarafından kabul edilen proje giderlerine uygun olarak, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu işletme tarafından hazırlanır ve eki belgeler ile birlikte ilgili faaliyet döneminin tamamlanmasını takip eden en geç 2 (iki) ay içinde KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden sunulur. İşletmenin bağlı bulunduğu Müdürlük tarafından mevzuat çerçevesinde faaliyet raporu değerlendirilerek ilgili döneme ait giderlere ilişkin ödeme oluru hazırlanır ve işletmenin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilir.

20) Proje değerlendirmesini yapan Kurul üyeleri kimlerden oluşmaktadır?
Kurul, KOSGEB personeli ve/veya bağımsız değerlendiricilerden (Öğretim Elemanı vb.) olmak üzere en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) üyeden oluşur.

21) Proje başarısız tamamlanması durumunda verilen destekler geri alınır mı?
Projenin başarısız tamamlanmasına karar verilmesi durumunda yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler ise sürecine uygun olarak tahsil edilir.

22) Proje kapsamında desteklenerek alınan makine, teçhizatı proje bittikten sonra kiralayabilir veya satabilir miyiz?
Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme tüzel kişiliğine ait olup, Taahhütnamenin işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince; satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez, rehin gösterilemez.

23) Proje başvurumun, Proje Teklif Çağrısındaki başvuru koşullarına uyduğu halde kurul değerlendirmesine alınmamasının sebebi nedir?
KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylanmayan projeler ile proje bütünlüğünü sağlamayacak derecede eksiklikleri bulunan projeler Kurul değerlendirmesine alınmaz.
 1) Programın amacı nedir?
Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımlarının desteklenmesidir. İşletmeler yılda 1 kez programa başvuru hakkına sahiptir. İşletme destek programdan daha önce faydalansa bile tekrar başvuru yapma hakkına sahiptir.

2) Kapsamı nedir?
KOBİ Teknoyatırım Destek Programı “Teknoloji Alanları Tablosunda” belirlenen

- Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 500 Bin TL’ ye kadar,

- Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar

desteklenmektedir.

3) Başvuru şartları nedir?

Aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan işletmeler başvurabilmektedir.

- En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan,
- KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
- Patent belgesi ile koruma altına alınan,
- Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
- Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,
- Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”NDE yer alan ürünler için başvuru yapabilmektedir